Όροι χρήσης

Γενικοί όροι

Χρησιμοποιώντας το MediSign σημαίνει οτι αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραμένουν διαθέσιμες στην σελίδα αυτή και σας συμβουλεύουμε να τις διαβάζετε προσεκτικά. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενη υπηρεσία

Επιλέγοντας να εγγραφείτε στο MediSign ως Συνδρομητής, αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους:

O δικτυακός τόπος www.medisign.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «MEDISIGN LTD» με σκοπό την παροχή υπηρεσίας τήρησης ιατρικού αρχείου στους χρήστες ιατρούς του δικτυακού τόπου, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα οτι τα στοιχεία που καταχωρεί καστά την εγγραφή του (ή τροποποιεί στο μέλλον) είναι αληθή. Η χρήση του MediSign αφορά τον ίδιο και όχι τρίτους (με εξαίρεση τους χρήστες που ο ίδιος ορίζει).

Ο Συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη συνδρομή του άμεσα και αζημίως οποτεδήποτε το επιθυμεί. Τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει είναι διαθέσιμα για download πριν τη διακοπή της συνδρομής του. Μετά τη διακοπή της συνδρομής τα δεδομένα διαγράφονται. Χρήματα που έχουν καταβληθει για τον τρέχοντα μήνα την ημέρα της διακοπής δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που το τίμημα της μηνιαίας συνδρομής δεν καταβληθεί, η συνδρομή διακόπτεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού ο Συνδρομητής ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το MediSign παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς εγγύηση καταλληλότητας για κάθε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το MediSign καλύπτει τις ανάγκες του.

Ο Συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι η MEDISIGN LTD έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια καλής λειτουργίας με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, ωστόσο δεν παρέχεται εγγύηση για 100% διαθεσιμότητα (uptime) των server και των εφαρμογών ούτε και απόλυτη προστασία από κακόβουλη επέμβαση. Η MEDISIGN LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Η MEDISIGN LTD διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης του MediSign από το Συνδρομητή σε περίπτωση που έχει ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην MEDISIGN LTD και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της MEDISIGN LTD.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.